background img
banner

  Wybuchowa atmosfera w miejscu pracy?

  8 lat temu przez

  Możliwość wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej może wynikać z kilku przyczyn. Takie determinanty to m.in. produkcja, stosowanie lub przechowywanie cieczy łatwo palnych. Mowa tu np. o benzynie, alkoholach, wszelkiego rodzaju rozcieńczalnikach organicznych, eterze, toluenie czy ksylenie, a także o gazach palnych (np. propan butan, acetylen, wodór, itp.).

  Bezpieczeństwo i higiena pracy przede wszystkim

  Atmosfera wybuchowa to mieszanina substancji palnych w warunkach atmosferycznych w postaci gazu, pary, pyłu lub włókien z powietrza, w której po zapaleniu spalania rozprzestrzenia się na całą niespaloną mieszaninę w atmosferze pomieszczenia pracy http://www.atex137.pl/atmosfera-wybuchowa/. O minimalnych wymaganiach odnośnie bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej mówi rozporządzenie Ministra Gospodarki, wydane dnia 8 lipca 2010 r. (Dz. U. Nr 138, poz. 931). Dokument ten zastąpił rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 maja 2003 r. (Dz. U. Nr 107, poz. 1004 z póż. zm.) w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa.

  ATEX

  O bezpieczeństwie w strefach zagrożenia wybuchowego mówi również dyrektywa Unii Europejskiej 94/9/WE ATEX (od fr. Atmosphères Explosibles). Dokument ten definiuje podstawowe wymagania, jakie musi spełniać każdy produkt, który będzie wykorzystywany w strefach zagrożonych wybuchem. Dyrektywa ATEX wymaga znakowania CE tych wszystkich produktów oraz przejścia przez nie procedury oceny zgodności z obowiązkowym udziałem odpowiedniej jednostki notyfikacyjnej.

  Profesjonalny audyt

  Aby ocenić potrzebne środki oraz procedury związane z występowaniem stref zagrożenia wybuchem, przeprowadza się profesjonalny audyt, podczas którego specjalista analizuje czy wszystkie normy przepisów przeciwpożarowych oraz dyrektywy ATEX zostały spełnione. Audyt ma przede wszystkim na celu ocenienie zagrożenia wywołania ewentualnej eksplozji np. w miejscu pracy. Następnie audytor sprawdza czy procedury oraz instrukcje bezpieczeństwa są odpowiednio skonstruowane, wypełniane, dokumentowane oraz aktualizowane. Dodatkowo sprawdzane są urządzenia i systemy pod kątem właściwego zaprojektowania oraz używania zgodnego z zasadami bezpieczeństwa wybuchowego. Kontrolowany jest również system przeciwpożarowy w danej firmie, a także weryfikacji mogą zostać poddane przepisy BHP, zarządzania środowiskiem oraz dyrektywy maszynowej.

  Kategoria artykułu:
  Biznes

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *