background img
banner

  Bezpieczeństwo pracy w logistyce magazynowej – normy prawne

  10 lat temu przez

  Według Państwowej Inspekcji Pracy (PIP), stan przestrzegania zasad BHP w logistyce magazynowej w Polsce jest na nie najlepszym poziomie. Obowiązek zapewnienia oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy spoczywa zarówno na kadrze kierowniczej, jak i na wszystkich pracownikach przedsiębiorstwa.

  suretDuża odpowiedzialność pod tym względem leży przede wszystkim po stronie operatorów wózków widłowych z uwagi na specyfikę wykonywanej przez nich pracy oraz rodzaj wykorzystywanego do tego celu sprzętu.

  Zarówno wózki widłowe spalinowe, jak i elektryczne, powszechnie wykorzystywane w logistyce magazynowej, powinny spełniać wszelkie wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy oraz realizować założenia zawarte w odpowiednich przepisach prawnych.

  Zgodnie z Ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t. j. Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94, z późn. zm.), odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy oraz za ochronę zdrowia i życia pracowników, a także utrzymanie maszyn i urządzeń w stanie zapewniającym bezpieczne warunki pracy – odpowiada pracodawca.

  Ponadto podstawowe wymagania dla urządzeń magazynowych oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy podczas ich użytkowania regulują m.in. takie akty prawne, jak:

  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. z 2008 r., nr 199, poz. 1228, z późn. zm.), które wprowadza do zastosowania postanowienie tzw. Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE.

  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz. U. z 2002 r., nr 70, poz. 650, z późn. zm.).

  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. z 2000 r., nr 26, poz. 313, z późn. zm.).

  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. z 2012 r., nr 0, poz. 1468).

  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego (Dz. U. z 2003 r., nr 193, poz. 1890).

  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. z 2002 r., nr 191, poz. 1596, z późn. zm.).

  Logistyka magazynowa jest dziś oparta przede wszystkim na specjalistycznych wózkach podnośnikowych, których obsługa jest często skomplikowana i wymaga uzyskania przez operatora odpowiednich umiejętności i kwalifikacji popartych konkretnymi certyfikatami. Mimo ustawowego obowiązku systematycznych przeglądów i konserwacji wózków widłowych, oraz ich inspekcji przez Urząd Dozoru Technicznego, wielu przedsiębiorców lekceważy tego rodzaju prace serwisowe, narażając tym samym własnych pracowników na niebezpieczeństwo. Brawura podczas eksploatacji wózka widłowego, nieznajomość podstawowych zasad użytkowania tego rodzaju urządzeń oraz zły stan techniczny wózków jezdniowych, to najczęstsze przyczyny wypadków odnotowywanych w gospodarce magazynowej przedsiębiorstw.

  Przestrzeganie wszystkich zasad i wymagań ustanowionych przez prawo nie zagwarantuje pełnego bezpieczeństwa podczas wykonywania pracy na powierzchni magazynowej. Najsłabszym ogniwem jest zawsze człowiek i to jego działania powinny być stale monitorowane, a on sam powinien przechodzić okresowe szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

  Źródło: www.warehouse-monitor.pl

  Kategoria artykułu:
  Biznes

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *