background img
banner

  Administracja publiczna frontem do klienta, dzięki instytucji mediacji

  6 lat temu przez

  Chyba każdy z nas zetknął się kiedyś z biurokratyczną machiną, z którą rzadko udaje się wygrać. Administracyjny beton z reguły wydaje rozstrzygnięcia, które trudno jest później zmienić. Jedynym wyjściem w takiej sytuacji pozostaje zaskarżenie decyzji do sądu administracyjnego. Na szczęście to się zmieniło. Zmiany w Kodeksie postępowania administracyjnego mają ułatwić petentom dochodzenie swych praw. Ma w tym pomóc m.in. nowo wprowadzona instytucja mediacji.

  Partnerskie podejście do petenta

  Aby wyeliminować przewlekłość, władczy charakter relacji i zbytni formalizm w postępowaniu administracyjnym, ustawodawca wprowadził zmiany prawne, które mają doprowadzić do bardziej partnerskich relacji pomiędzy organami administracyjnymi a obywatelami. W myśl nowej ustawy z 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw, w przestrzeni administracji publicznej pojawiła się instytucja mediacji.

  Polubowne rozstrzygnięcie

  Mediacja to postępowanie, podczas którego przynajmniej dwie strony sporu dążą wspólnie do osiągnięcia porozumienia w celu rozwiązania powstałego sporu. W próbie osiągnięcia konsensusu pomiędzy dwoma stronami pomaga bezstronny mediator. Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne zakłada, że mediacja ma rację bytu zarówno w przypadku sporu pomiędzy stronami postępowania, jak i pomiędzy stronami a organem administracyjnym rozpatrującym daną sprawę (art. 96a § 4 k.p.a.). Mediacja ma na celu nie tylko polubowne zażegnanie konfliktu, ale również wyeliminowanie konieczności wdrażania procesu postępowania odwoławczego czy też sądowoadministracyjnego.

  Początek procesu mediacyjnego

  W myśl art. 106 § 1 k.p.a., organ administracyjny na wniosek strony lub z urzędu zawiadamia strony sporu o możliwości skorzystania z instytucji mediacji. W powiadomieniu organ administracyjny zwraca się do stron o wyrażenie zgody na wdrożenie instytucji mediacji oraz wybranie neutralnego mediatora. Strony mają 14 dni od chwili doręczenia zawiadomienia na udzielenie odpowiedzi w tej sprawie.

  W sytuacji, gdy strony sporu wyrażają chęć skorzystania z mediacji, organ administracyjny wydaje niezaskarżalne zażaleniem postanowienie o rozpoczęcie mediacji w danej sprawie. W postanowieniu znajduje się również dane mediatora wybranego przez strony konfliktu, a w przypadku, gdy brak takiego wskazania, wówczas mediatora wybiera organ administracji publicznej. Sprawa poddana mediacji zostaje odroczona w zakresie jej rozpoznania na okres do dwóch miesięcy. Ten termin może zostać przedłużony maksymalnie o jeden miesiąc.

  Kategoria artykułu:
  Prawo i polityka

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *