background img
banner

Prawo pracownika do odszkodowania za wypadek przy pracy

4 lata temu przez

Za wypadek przy pracy uważa się zdarzenie nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, którego konsekwencją jest uraz na zdrowiu lub śmierć. Istotne jest, aby zdarzenie to nastąpiło w związku z wykonywaną pracą. Jeśli powyższe warunki zaistniały, pracownik będący poszkodowanym może ubiegać się o odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy.

Odszkodowanie formą świadczenia finansowego

Odszkodowanie to rodzaj świadczenia, o które ma prawo ubiegać się osoba poszkodowana w związku z doznaną krzywdą. Jest to rodzaj kompensaty pieniężnej za doznany uszczerbek, która powinna stanowić równowartość zaistniałej szkody (majątkowej, osobistej – np.: związanej z utratą zdrowia lub śmiercią bliskiej osoby). Z pojęciem odszkodowania wiąże się tzw. odpowiedzialność odszkodowawcza, którą ponosi podmiot odpowiedzialny za zaistnienie zdarzenia powodującego szkodę.

Rodzaje odszkodowań za wypadek przy pracy

Pracodawca jest zobowiązany odprowadzać składki pracowników do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, z których w razie wypadku przy pracy pracownikowi wypłacane jest odszkodowanie. Jednak pracownik po uzyskaniu świadczenia z ZUS może również wystąpić z żądaniem odszkodowania do pracodawcy.

W związku z zaistnieniem wypadku przy pracy poszkodowany pracownik może sia ubiegać o następujące rodzaje świadczeń:

  • zasiłek chorobowy,
  • świadczenie rehabilitacyjne,
  • renta z tytułu niezdolności do pracy,
  • renta szkoleniowa (w przypadku konieczności zmiany zawodu),
  • renta rodzinna (w przypadku śmierci pracownika),
  • dodatek pielęgnacyjny,
  • pokrycie kosztów leczenia i rehabilitacji.

W związku ze stałym lub długotrwałym uszczerbkiem na zdrowiu pracownik może się również starać o jednorazowe odszkodowanie. Przysługuje ono także rodzinie pracownika zmarłego w wyniku wypadku przy pracy. Ponadto, w sytuacji gdy z powodu czasowej niezdolności do wykonywania obowiązków zawodowych wynagrodzenie pracownika uległo obniżeniu, może on wystąpić o tzw. zasiłek wyrównawczy.

Uwaga! Jeśli zostanie stwierdzone, iż wypadek nastąpił w wyniku świadomego naruszenia przez pracownika przepisów o ochronie zdrowia i życia, wówczas nie ma podstaw do uzyskania odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy.

Artykuł powstał przy współpracy http://adwokat-miling.pl

Przypisane tagi:
· ·
Kategoria artykułu:
Prawo i polityka

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.